burger image for open side menu
Politika soukromí

Zásady zpracování osobních údajů na webových stránkách

Úvodní ustanovení, informace o správci

Tyto zásady zpracování osobních údajů webových stránek dále označovány jako Zásady) obsahují veškeré informace o tom, jak Providio d.o.o. (dále označován jako Správce nebo my) shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob (dále označovaných jako Subjekt údajů nebo vy), které navštíví webovou stránku , jež je dostupná na (dále označovanou jako Web).

Kromě těchto Zásad naleznete informace o zpracování osobních údajů a ochraně vašeho soukromí v Zásadách používání souborů Cookies.

Všeobecné zásady a podmínky používání webových stránek jsou k dispozici zde.

Podrobnosti o Správci:

Jaké osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme a způsob zpracování

Jaké osobní údaje o Subjektu údajů shromažďujeme závisí na způsobu, jakým Subjekt údajů navštíví web a jak s námi jeho prostřednictvím interaguje. Můžeme tedy shromažďovat a zpracovávat všechny vaše osobní údaje vyjmenované níže, nebo pouze osobní údaje určité kategorie nebo kategorií, nebo pouze osobní údaje v rámci konkrétní kategorie. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na legal at providio .si

I. Od všech osob, které navštíví web

Tato data jsou shromažďována automaticky a bez účasti Subjektu údajů pomocí Cookie souborů a podobných technologií. Více se můžete dozvědět v Zásadách používání souborů Cookies.

II.Od Subjektů údajů, kteří na webu vyplní formulář (např. Objednávkový formulář, či formulář s dotazy na zákaznickou podporu, apod.); datum a čas odeslání formuláře (formulářů);

Většina výše zmíněných osobních údajů je shromažďována při jejich zadáním Subjektem údajů do online formuláře, nebo při určité volbě Subjektu údajů, např. při výběru produktu, který chce zakoupit, výběru platební metody, atd.

Poskytnutí výše uvedených informací je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí není možno odeslání formuláře; možným důsledkem může být fakt, že určitá služba, která je Subjektem údajů požadována a která vyžaduje vyplnění formuláře, nebude pro Subjekt údajů dostupná, anebo že bez poskytnutí údajů nebude možno na daném Webu uskutečnit nákup.

III. Od Subjektů údajů, se kterými vstoupíme do obchodní komunikace (z naší iniciativy, nebo z iniciativy Subjektu údajů)

K výše uvedeným osobním údajům můžeme v rámci obchodní komunikace také shromáždit a zpracovat některé osobní údaje vyjmenované v Sekci II.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a následně zpracováváme na právních základech a za níže uvedenými účely.

A. Smluvní nebo předsmluvní vztah mezi Subjektem údajů a Správcem

Určité osobní údaje jsou nezbytně nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy založené na objednávce Subjektu údajů.

Na tomto právním základě Správce zpracovává určité osobní údaje uvedené v bodě II a určité osobní údaje uvedené v bodě III.

B. Souhlas Subjektu údajů

Na tomto právním základě zpracováváme určité osobní údaje uvedené v bodě II a určité osobní údaje uvedené v bodě III.

Účelem zpracování těchto dat je komunikace se Subjektem údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv nepřÍznivých následků. Nejsnazším způsobem jeho odvolání je zaslání e-mailu na legal at providio .si

C. Oprávněný zájem

Správce zpracovává určité osobní údaje data uvedené v bodě I (IP adresa sítě, ze které Subjekt údajů navštívil Web, URL (doménu) všech navštívených stránek na Webu, a datum a čas návštěvy) na základě svého oprávněného zájmu za účelem prevence, detekce a potrestání jakéhokoliv zneužití nebo pokusu o zneužití Webu.

Správce používá určité osobní údaje uvedené v bodě I (údaje o zařízení, ze kterého byl Web navštíven, délka návštěvy každé webové stránky, počet navštívených webových stránek během každé návštěvy Webu) za účelem korektního zobrazení Webu a monitorování způsobu, jakým Subjekty údajů Web používají a – pokud je to potřeba – pro jeho úpravu a optimalizaci.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje a jak s nimi nakládáme po uplynutí této doby

Správce uchovává všechny osobní údaje pouze tak dlouho, dokud účel, za jakým byly údaje shromážděny a dále zpracovávány nebyl naplněn, např. pouze po dobu, během které jsou osobní údaje potřebné.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a Správcem, budou uchovávány po dobu 5 let od uzavření smlouvy (jedná se o obecnou promlčecí lhůtu, během které můžete vůči Správci uplatnit určité nároky a naopak).

Pokud je doba (povinného) uchovávání údajů dána zákonem (např. uchovávání faktur za daňovými a účetními účely) budou osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou zákonem.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě vašeho osobního souhlasu, Správce je může uchovávat do doby, než svůj souhlas odvoláte, pokud však účel, za jakým byly osobní údaje shromážděny a zpracovány, nebyl již naplněn.

Po uplynutí doby uchovávání údajů Správce údaje efektivně a trvale smaže, nebo je zanonymní natolik, aby s vámi již nemohly být žádným způsobem spojovány.

Kdo má přístup k osobním údajům

Správce pověřuje některými úkoly spojenými s osobními údaji třetí strany (dále označované jako Zpracovatelé) Zpracovatelé mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v mezích oprávnění Správce, která jsou definována písemnou smlouvou nebo jiným právním úkonem uzavřeným se Správcem a pro účely definovány v těchto Zásadách. Zpracovatelé nesmí za žádných okolností zpracovávat osobní údaje pro své vlastní účely nebo zájmy nebo pro účely nebo zájmy třetích stran. Správce pravidelně kontroluje, zda Zpracovatelé tyto závazky dodržují.

Zpracovatelé údajů, kteří mají přístup k osobním údajům jsou:

Správce a zpracovatelé nepředávají osobní údaje do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor: členské státy EU a Island, Norsko a Lichtenštejnsko) a mezinárodním organizacím, s výjimkou USA, kde je předání upraveno a chráněno standardními smluvními doložkami.

Zabezpečení zpracování osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení zpracování osobních údajů. Osobní údaje je nutno chránit v maximální možné míře – s ohledem na rizika vyvolaná jejich zpracováváním – před ztrátou, zničením, změnou, zpracováním za jinými účely, než za jakými byla data shromážděna, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním.

Správce přijal interní pravidla pro nakládání s osobními údaji a přísné interní postupy pro případ bezpečnostních incidentů týkajících se osobních údajů.

Práva Subjektu údajů v souvislosti s osobními údaji a jejich vymáhání

V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit kontaktováním Správce na e-mailovou adresu legal at providio .si, nebo Pověřence pro ochranu osobních na e-mailovou adresu.

Pokud existují pochybnosti o vaší totožnosti, požádáme vás o další informace, ale odmítnout uplatnění vašich práv můžeme pouze v případě, kdy prokážeme, že vás nemůžeme spolehlivě identifikovat.

Jsme povinni reagovat na vaši žádost o uplatnění vašich práv v souvislosti s vašimi osobními údaji bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí vaší žádosti.

Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů, tento souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv následků. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít žádný negativní dopad kromě faktu, že vám již nebudeme moci poskytnout službu nebo služby, které nemohou být poskytnuty bez osobních údajů, jichž se odvolání souhlasu dotýká.

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na informaci, zda v souvislosti s vámi zpracováváme nějaké osobní údaje, a pokud ano, máte právo požadovat přístup k osobním údajům a některé informace týkající se zpracování údajů.

Právo na opravu osobních údajů: máte právo požadovat po nás opravu vašich nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut): Pokud je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek, můžete po nás požadovat vymazání vašich osobních dat:

Právo na omezení zpracování: pokud je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek, můžete po nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů:

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje třetí straně, aniž bychom vám bránili, za předpokladu, že:

Můžete též žádat přesun vašich osobních údajů přímo od nás jinému správci, pokud je přesun technicky proveditelný.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů a/nebo oprávněných zájmů třetí strany, včetně profilování; jsme povinni zastavit zpracovávání vašich osobních údajů, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud osobní údaje nepotřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely, máte právo též kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Information Commissioner, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenia, gp@ip-rs.si), pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 1. 2020.