burger image for open side menu
Magánélet

Weboldal Személyes Adatkezelési Szabályzata

Bevezető rendelkezések, tájékoztatás az adatkezelőről

Ez a weboldal személyes adatok kezelési szabályzata (továbbiakban Szabályzat) tartalmazza az összes információt arról, hogy a Providio d.o.o. (továbbiakban Kezelő vagy mi) hogyan gyűjti, dolgozza fel és tárolja az egyének (továbbiakban az egyén vagy te), akik meglátogatják a , címen elérhető weboldalt (továbbiakban a Weboldal) személyes adatait.

A jelen Szabályzaton kívül a személyes adatok cégünk általi kezeléséről és védelméről a Cookie Szabályzatban tájékozódhat.

Az oldal általános felhasználási feltételei itt olvashatók.

A weboldal üzemeltetőjének adatai:

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, tárolunk és kezelünk, illetve hogyan dolgozzuk fel azokat

Az, hogy a weboldalt felkereső egyénekről milyen személyes adatokat gyűjtünk, attól függ, hogy a felhasználó hogyan használja a webhelyet, és hogyan lép velünk kapcsolatba a weboldalon keresztül. Ennek értelmében lehetséges, hogy az Önről alább felsorolt összes személyes adatot összegyűjtjük és feldolgozzuk, de az is lehet, hogy csak egy adott kategóriába vagy kategóriákba tartozó személyes adatokat, vagy egy adott kategórián belül csak bizonyos személyes adatokat kezelünk. Ha további kérdései vannak, a legal at providio .si vagy a címeken érhet el minket.

I. Minden, az oldalt meglátogató egyéni felhasználótól begyűjtött információk:

Ezeket az adatokat automatikusan és az érintett közreműködése nélkül gyűjtjük, cookie-k és hasonló technológiák használatával. Erről bővebben a Cookie-szabályzatban olvashat.

II. Azon felhasználóktól begyűjtött információk, akik kitöltenek valamely űrlapot a weboldalon (pl. termékrendelési vagy -vásárlási űrlap, segítségkérő vagy ügyfélszolgálati űrlap stb.); a nyomtatvány(ok) beküldésének dátuma és időpontja;

A fenti személyes adatok többségét a felhasználó vagy online űrlapon adja meg nekünk, vagy bizonyos döntései alapján gyűjtük össze, pl. megvásárolni kívánt termékek kiválasztása, fizetési mód kiválasztása stb.

A fenti adatok megadása önkéntes, de megadásuk nélkül az űrlap benyújtása nem lehetséges. Kitöltés hiányában tehát előfordulhat, hogy a felhasználó által űrlap kitöltésével igényelhető szolgáltatás nem lesz elérhető a felhasználó számára, vagy a felhasználó nem tud a weboldalon terméket vásárolni.

III. Olyan felhasználóktól begyűjtött adatok, akikkel kereskedelmi kommunikációt folytatunk (a mi kezdeményezésünkre vagy a felhasználó kezdeményezésére)

A fent felsorolt személyes adatokon túl a II. részben felsorolt személyes adatok egy részét kereskedelmi kommunikáció keretében is gyűjthetjük és kezelhetjük.

A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapjai

Személyes adatait az alábbiakban meghatározott jogalapokon és célból gyűjtjük és kezeljük.

A. Szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kapcsolat a felhasználó és az adatkezelő között

Egyes személyes adatok a felhasználó megrendelésén alapuló adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesek.

Ezen jogalap szerint az adatkezelő a II. pontban és az III. pontban felsorolt egyes személyes adatokat kezeli.

B. A felhasználó beleegyezése

Ezen jogalap szerint az adatkezelő a II. pontban felsorolt egyes személyes adatokat és az III. pontban felsorolt bizonyos adatokat kezeli.

Ezen adatok kezelésének célja a felhasználóval való kommunikáció.

Ehhez való hozzájárulását a felhasználó bármikor hátrányos következmények nélkül visszavonhatja. Ennek legegyszerűbb módja, ha üzenetet küld nekünk a legal at providio .si

C. Jogos érdek

Az adatkezelő az I. pontban említett egyes adatokat (annak a hálózatnak az IP-címe, ahonnan a felhasználó a weboldalt elérte; a weboldal összes meglátogatott aloldalának URL-je; az egyes aloldalak meglátogatásának dátuma és időpontja) kezelheti azon jogos érdeke alapján, hogy megakadályozza, felderítse és szankcionálja a weboldallal való visszaélést vagy annak kísérletét.

Az adatkezelő felhasználhatja az I. pontban említett adatok egy részét (információk a weboldal eléréséhez használt eszközről, a weboldal egyes aloldalai látogatásának időtartamáról, az egyes látogatások során a weboldalon felkeresett aloldalak száma) annak érdekében, hogy a weboldalt helyesen jelenítse meg, és figyelemmel kísérje, hogy az egyének hogyan használják a weboldalt, ennek alapján pedig szükség esetén módosításokat és optimalizálásokat hajtson végre.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat, és mit teszünk velük ezt követően

Az adatkezelő minden személyes adatot csak addig őriz meg, amíg az adatgyűjtés és a további kezelés célja nem teljesül, azaz csak addig az időtartamig, amíg az adatokra szükség van.

Amennyiben a személyes adatok kezelése az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából történik, az adatokat a szerződés teljesítését követő 5 évig megőrizzük (ez az általános elévülési idő, amelynek leteltéig bizonyos igényeket érvényesíthet az adatkezelővel szemben, és fordítva).

Ahol a (kötelező) megőrzés időtartamát jogszabály határozza meg (pl. számlamegőrzés adózási és számviteli célból), ott a személyes adatokat a törvényben meghatározott ideig őrzik meg.

Amennyiben a személyes adatok kezelése az Ön személyes hozzájárulása alapján történik, az Adatkezelő azokat a hozzájárulás visszavonásáig megőrzi, kivéve, ha a személyes adatok gyűjtésének és kezelésének célja már megvalósult.

A tárolási időszak lejártát követően az Adatkezelő hatékonyan és véglegesen törli vagy anonimizálja a személyes adatokat, hogy azok többé semmilyen módon ne legyenek összekapcsolhatók Önnel.

Ki fér hozzá a személyes adatokhoz?

Az Adatkezelő a személyes adatokkal kapcsolatos egyes feladatokat harmadik felekre (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) bízhat. Az Adatfeldolgozók az Ön személyes adatait csak az Adatkezelő felhatalmazása (írásbeli szerződés vagy egyéb jogi aktus) keretein belül és a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezelhetik. Az adatfeldolgozók semmilyen körülmények között nem dolgozhatnak fel személyes adatokat saját céljaikból vagy érdekeikből, illetve harmadik felek céljaiból vagy érdekeiből. Az Adatkezelő rendszeresen ellenőrzi, hogy az Adatfeldolgozók betartják-e ezen kötelezettségeiket.

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező adatfeldolgozók a következők:

Az adatkezelő és az adatfeldolgozók nem továbbítanak személyes adatokat harmadik országokba és nemzetközi szervezeteknek, kivéve az Európai Gazdasági Térség államait (azaz az EU-tagállamok és Izland, Norvégia és Liechtenstein) és az USA-t, ahol az adattovábbítást általános szerződési feltételek szabályozzák és védik.

A személyes adatok kezelésének biztonsága

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok kezelésének biztonságára. A személyes adatokat a lehető legteljesebb mértékben védeni kell – tekintettel az adatkezeléssel járó kockázatokra – az elvesztés, megsemmisülés, megváltoztatás, a gyűjtésük céljától eltérő célból történő feldolgozás, a jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal ellen.

Az adatkezelő belső szabályzatot fogadott el a személyes adatok kezelésére, valamint szigorú belső eljárásokkal rendelkezik a személyes adatokkal kapcsolatos biztonsági incidensek esetére.

A felhasználó jogai a személyes adatokkal kapcsolatban és a végrehajtási eljárást illetően

Személyes adataival kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg, amelyeket bármikor gyakorolhat, ha kapcsolatba lép az adatkezelővel a legal at providio .si e-mail címen, vagy az adatvédelmi tisztviselővel a e-mail címen keresztül.

Ha kétség merül fel személyazonosságával kapcsolatban, további információkat kérhetünk Öntől, de jogainak gyakorlását csak akkor tagadhatjuk meg, ha bizonyítani tudjuk, hogy nem tudtuk Önt megbízhatóan azonosítani.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kötelesek vagyunk válaszolni.

Hozzájárulás visszavonásának joga: ha hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor, ingyenesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása semmilyen negatív következménnyel nem jár Önre nézve, azon kívül, hogy előfordulhat, hogy a továbbiakban nem áll módunkban olyan szolgáltatást vagy szolgáltatásokat nyújtani Önnek, amelyeket a hozzájárulás visszavonása tárgyát képező személyes adatok nélkül nem tudunk nyújtani.

Személyes adathoz való hozzáférés joga: Önnek jogában áll visszaigazolást kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy Önnel kapcsolatban személyes adatok kezelése folyamatban van-e; illetve ha igen, jogában áll hozzáférést kérni a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos bizonyos információkhoz.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog: jogosult kérni, hogy helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan vagy keltezetlen személyes adatokat.

Személyes adatok törléséhez való jog (elfeledtetéshez való jog): kérheti tőlünk személyes adatainak törlését, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

Az adatkezelés korlátozásához való jog: kérheti tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

Adathordozhatósághoz való jog: kérheti tőlünk, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra, hogy ezeket az adatokat harmadik félnek a mi akadályozásunk nélkül továbbítsa, feltéve, hogy:

Joga van továbbá kérni, hogy személyes adatait közvetlenül tőlünk egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Adatkezelés elleni tiltakozás joga: Jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak olyan kezelése ellen, amely a mi és/vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges, beleértve a profilalkotást is; ez esetben le kell állítanunk az Ön adatainak feldolgozását, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos indokokkal rendelkezünk, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükségünk.

Ha a személyes adatokat marketing célból kezelik, Önnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak ilyen célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az direkt marketinggel kapcsolatos.

Panasztétel joga a felügyeleti hatósághoz: Jogában áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál (Information Commissioner, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Szlovénia, gp@ip-rs.si), ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat.

Jelen Szabályzat hatályának kezdete: 1. 1. 2020.